Пре свега, учешћем добијамо читаво богатство истраживачких налаза који дају једну комплексну слику о нашем образовном систему, као и могућност доношења заснованих одлука које се односе на развој образовног система и унапређење постигнућа на националном нивоу, али се могу односити и на поједине сегменте образовног процеса или специфичне групе које учествују у образовању. Могућност поређења података са свим земљама учесницима обезбеђује додатне информације

Када је реч о најопштијем плану, треба имати на уму да генерације које се сада школују у Србији већ припадају европском (образовном) простору јер ће највећи део свог одраслог доба проживети као грађани ЕУ, те је обавеза образовног система да обезбеди постигнућа која су конкурентна у ширим оквирима него што су национални.

Даље, ПИСА настоји да утврди везу која постоји између образовања и националних економија; испитује и промовише она знања и вештине који су неопходни из перспективе сналажења на тржишту рада и вођењу каријере. Успостављање директније везе између захтева тржишта (привреде) и образовања је блиска будућност и нашег образовног система. ПИСА је добар модел који демонстрира како се та веза успоставља на нивоу очекиваних образовних постигнућа.

У многим земљама, као и на нивоу ЕУ, подаци које обезбеђује ПИСА постали су индикатори преко којих се процењује и прати напредак у ефикасности, праведности и квалитету образовања. На пример, ПИСА је један од индикатора преко којих Европска комисија (Commission of the European Commities) прати остварење Лисабонских циљева на нивоу Европске Уније до 2010. године. ПИСА се такође користи као ЕУ индикатор социјалне инклузије, информатичке писмености, као индикатор сиромаштва (Лаекен). Велики број земаља користи ПИСА резултате као један од индикатора развоја образовања и у својим стратешким документима, између осталог, планирају и подизање резултата на ПИСА студији (нпр. све ОЕЦД земље, Јапан, Хрватска, Хонг Конг…). У нашој земљи, ПИСА резултати, као и резултати са националних тестирања образовних постигнућа, користе се као индикатор у имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва.