Међународни програм процене ученичких постигнућа ПИСА (Programme for International Student Assessment) је у овом тренутку највеће међународно истраживање у области образовања. Реализује се у организацији ОЕЦД-а од 1997. године. Тестирања ученика организују се сваке три године (2000, 2003, 2006, 2009, 2012…), а основни циљ је да се омогући земљама учесницама да доносе стратешке одлуке у образовању на основу емпиријских података о постигнућима ученика и условима у којима се они школују.

ТЕСТОВИ

Тестовима се процењују знања која су ученици стекли током школовања. У ПИСИ је уобичајено је да се уместо термина знање користи израз писменост или компетенција: писменост да би се указало да је реч о оним знањима која се сматрају образовним капиталом који је ученику неопходан да би наставио школовање и да би се успешно снашао у личним и професионалним улогама у којима ће се, као одрасла особа, наћи; а бити компетентан у овој студији не значи само да је неко стекао одговарајућа знања, већ и да зна када и како може да их примени. Другим речима, нагласак је на функционалним знањима, а сви задаци који се налазе у тестовима везани су за реалне ситуације у којима се ученици могу наћи. Писменост се испитује у три главна домена: математика, читање и природне науке. Поред тога, тестови обухватају и питања којима се процењују финансијска писменост ученика и њихове глобалне компетенције. За сваку земљу која учествује у испитивању саопштавају се подаци о просечном постигнућу (аритметичка средина) ученика у свакој од испитиваних области. Скале су стандардизоване тако да је просечно постигнуће фиксирано на 500 поена, а стандардна девијација на 100. То, практично, значи да се две трећине ученика налазе у интервалу постигнућа од 400 до 600 поена. На основу тежине задатака (сложености знања која се испитују), за сваку област формирана је развојна скала постигнућа, подељена на нивое функционалне писмености. Сваки ниво функционалне писмености описан је преко знања и вештина којима је ученик овладао.

ЗНАЊЕ

Поред тестова знања, примењују се и упитници за ученике и за школе. Њима се прикупљају подаци о различитим факторима који могу бити релевантни за постигнућа, нпр. материјални и образовни ресурси којима породица располаже; став ученика према учењу, мотивација за учење, стратегије и навике у вези са учењем; оспособљеност ученика да примењује савремене информатичке технологије, и допринос школе информатичкој писменост; различити аспекти функционисања школе као што су: карактеристике наставника (ниво образовања, професионална мотивација, стилови рада), величина разреда, састав (хомогеност или хетерогеност), клима у учионици и школи, однос наставника према ученицима, осећање припадања школи, школска анксиозност; материјални ресурси којима школа располаже, начин финансирања (државна или приватна), процес управљања и доношења одлука, укљученост родитеља у процесе и одлучивање у школи, итд.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Истраживањем су обухваћени ученици који се редовно школују, а имају 15 година (у нашем случају, то су углавном ученици првог разреда средње школе). Број земаља учесница,  а тиме и број ученика обухваћених овом студијом, из циклуса у циклус све је већи. У првом ПИСА циклусу учествовале су 43 земље, углавном чланице ОЕЦД-а, док је у последњем 2006. учешће у истраживању узело око 400,000 ученика, који су представљали око 20 милиона петнаестогодишњака из 57 земаља учесница. ПИСА тестове 2009. године радиће ученици из 62 земље света, а међу њима ће и ученици из готово свих бивших југословенских република. Србија је учествовала у истраживањима 2003. и 2006. године.

0

Писмо ученицима

Истраживање се спроводи током једног дана у априлу или мају. Особа задужена за тест ће ти објаснити шта треба тачно да радиш. Да бисмо могли да упоредимо резултате важно је да се у свим школама у земљи и свим земљама истраживање спроводи на исти начин, зато је важно да се поштују предвиђене процедуре.
0

Писмо родитељима

Школа у коју иде ваше дете изабрана је да представља нашу земљу у међународном ПИСА 2018 истраживању. Школе су изабране случајним путем тако да представљају све школе наше земље, а из сваке од њих су, такође случајним путем, изабрана 53 ученика. Ваше дете је једно од изабраних.
0

Зашто је ПИСА релевантна за образовни систем у Србији?

У многим земљама, као и на нивоу ЕУ, подаци које обезбеђује ПИСА постали су индикатори преко којих се процењује и прати напредак у ефикасности, праведности и квалитету образовања. На пример, ПИСА је један од индикатора преко којих Европска комисија (Commission of the European Commities) прати остварење Лисабонских циљева на нивоу Европске Уније до 2010. године. ПИСА се такође користи као ЕУ индикатор социјалне инклузије, информатичке писмености, као индикатор сиромаштва (Лаекен). Велики број земаља користи ПИСА резултате као један од индикатора развоја образовања и у својим стратешким документима, између осталог, планирају и подизање резултата на ПИСА студији (нпр. све ОЕЦД земље, Јапан, Хрватска, Хонг Конг...).
0

Одговори на најчешће постављана питања о ПИСА

Најчешћа питања У чему су наши ђаци на претходном тестирању били најлошији? Које су то области знања које су нас довеле до 41. позиције? Какву слику шаљемо у свет тако лошим пласманом?Read More...
0

Тестирајте се

ТЕСТИРАЈТЕ СЕБЕ: matematika математичка писменост нивои постигнућа примери задатака са нивоима prirodne nauke научна писменост нивои постигнућа примери задатака са нивоима разумевање прочитаног текста разумевање прочитаног нивои постигнућа примери задатака са нивоимаRead More...
0

Преузимање

Извештаји Извештај, први резултати – ПИСА 2012 Извештај, први резултати – ПИСА 2009 Извештај са ПИСА пројекта за 2006. годину Извештај са ПИСА пројекта за 2003. годину ТЕСТИРАЈТЕ СЕБЕ: matematika математичка писменостRead More...

ТЕСТИРАЈТЕ СЕБЕ:

математика

природне науке

разумевање прочитаног текста

Политика о ПИСА и примери задатака:

Линк

Данас – додатак, ПИСА примери задатака:

линк